Znajdź rozkaz

Rozkaz L.17/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Warszawa, 22 listopada 2017 r.

Rozkaz L.17/2017

 

1. Informacje

1.2. Wyjątki z rozkazów jednostki nadrzędnej
1.2.1. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej L.11/2017 z dnia 11 września 2017 r.

5. Mianowania instruktorów
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
5.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich w dniu 11 września 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów:
- hm. Michała GÓRECKIEGO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Z dniem 9 września 2017 na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 9 września 2021 r.:
- pwd. Marcie ŁOPACIŃSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

1.2.2. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej L.13/2017 z dnia 17 października 2017 r.

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.2. Zwalniam z dniem 8 marca 2017 r. hm. Magdalenę MICHALAK (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) z pełnienia obowiązków w Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
Serdecznie dziękuję druhnom za pracę w komisji i życzę wielu sukcesów w dalszej pracy instruktorskiej.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/2017 następującym komendantom hufców:
- hm. Przemysławowi ŁACIŃSKIEMU – komendantowi Hufca Warszawa-Praga-Północ;

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 12 października 2021 r. phm. Mateuszowi WNUKOWI (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek zainteresowanego zwalniam phm. Marcina Miłko z funkcji Szefa Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.2. Na wniosek zainteresowanego zwalniam phm. Marcina Miłko z funkcji Członka Komisji Stopni Instruktorskich Hufca.
2.1.3. Zwalniam hm. Sławomira Postka z funkcji Członka Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.4. Zwalniam phm. Anię Pruś z funkcji Członkini Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.5. Zwalniam pwd. Jakuba Żychowicza z funkcji Członka Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.1.6. Zwalniam pwd. Piotra Sikorskiego z funkcji Członka Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.1.7. Mianuję pwd. Piotra Sikorskiego na funkcję Członka Biura Hufca.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję hm. Ewę Sidor Szefową Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
2.2.2. Mianuję phm. Agnieszkę Kierzkowską Członkinią Komisji Stopni Instruktorskich Hufca.
2.2.3. Mianuję dh. Macieja Zwierzyńskiego Szefem Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.2.4. Mianuję phm. Martę Łopacińską Członkinią Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
2.2.5. Mianuję pwd. Grzegorza Waszkiewicza Członkiem Kapituły Stopni Wędrowniczych "Per aspera ad astra”.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Zespół Wigierski w składzie:
- hm. Michał Cyrkunowicz – Szef Zespołu,
- hm. Witold Pietrusiewicz,
- hm. Michał Górecki,
- hm. Robert Borzecki,
- phm. Aleksandra Owczarek,
- phm. Mariusz Borzecki,
- phm. Jacek Wawrzynie Wojszko-Kołodyński.
Główne cele i zadania stawiane przed Zespołem na trwający rok harcerski zawiera Załącznik nr 1.
2.3.2. Rozwiązuję Sztab Warsztatów instruktorskich dla RSZ Harcerstwo, które odbyły się w terminie 3-5 listopada 2017 r. na Białorusi i zwalniam z jego składu następujące druhny i druhów:
- hm. Katarzyna Rytko – Szefową Warsztatów (SOKK 222/2017),
- hm. Michał Cyrkunowicz – członek,
- phm. Bartosz Romaniuk – członek.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wkład w szerzenie standardów pracy instruktorskiej za granicami naszego kraju.

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję i otwieram okres próbny 205 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej „Arena”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” przy ul. Samarytanki 11/13.
3.2.2. Powołuję i otwieram okres próbny 72 Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych „Uroczysko”.
3.2.3. Powołuję i otwieram okres próbny 72 Warszawskiej Drużynie Harcerek Starszych „Tundra” z ważnością od dnia 11 listopada 2017 r.
3.2.4. Zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny 351 Warszawskiej Gromadzie Zuchowej „Wilcza Dolina” – Drużynowa pwd. Karolina Bińkowska.
3.2.5. Rozwiązuję 206 próbną Warszawską Gromadę Zuchową „Laiquendi”.
3.2.6. Rozwiązuję Hufcową Warszawską Drużynę Wędrowniczą „Trzask”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję na funkcję drużynowego 205 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Arena” dh. Eryka Matowskiego.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 72 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Uroczysko” pwd. Jana Raczko.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej 72 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerek Starszych „Tundra” phm. Aleksandrę Owczarek z ważnością od dnia 11 listopada 2017 r.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 72 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Bukowina” dh. Kingę Mieszałę.
Dziękuję Ci za pracę włożoną w rozwój drużyny i co istotne wychowanie następcy do przejęcia funkcji. Tylko świadome działania mające na celu przygotowanie przybocznego do przejęcia funkcji drużynowego może zapewnić ciągłość działania jednostki na dotychczasowym poziomie. Cieszę się, że Ci się to udało
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowego 72 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Bukowina” pwd. Michała Karwowskiego.
3.3.6. Zwalniam z funkcji drużynowej 206 próbnej Warszawskiej Gromady Zuchowej „Laiquendi” dh. Natalię Kalinowską.
3.3.7. Zwalniam z funkcji drużynowej Hufcowej Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Trzask” phm. Weronikę Szatkowską.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhny:
- Beatę Ryjewską (Retmanat Hufca, KIiS "Bliza") - opiekunka hm. Agnieszka Kalińska-Brzuska,
- Różę Wieczorek (64 WDH "Skaut") - opiekun phm. Bartosz Romaniuk.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki druhnom i druhom:
- Witoldowi Kamińskiemu ćw. (Szczep 71 WDHiGZ, 71 WDHS "Escensus") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
- Patrycji Szczęsnej sam. (Szczep 72 WDHiGZ "Ostoja", WDW "Halny") - opiekun phm. Daniel Iwanicki.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie:
- pwd. Aleksandrze Barcz HR (Szczep 84 WDHiGZ "Knieja") - opiekunka hm. Monika Kubacka.

13. Inne

13.1. Nadaję imię "Per aspera ad astra” Kapitule Stopni Wędrowniczych Hufca.

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca "Per aspera ad astra” przyznaję stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego:
- dh. Idze Łukaszewicz,
- dh. Bartoszowi Pergółowi.

13.3. W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję druha Macieja Zwierzyńskiego w poczet członków Hufca z ważnością od 3 listopada 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhowi możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.12/2017 w pkt 13.1 omyłkowo wskazano: "- druha pwd. Stanisława Salomońskiego", a powinno być "- druha pwd. Stanisława Salamońskiego". Za omyłkę przepraszam.

 

Czuwaj!

 

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Rozkaz L.5/2017 z dnia 26 marca 2017 r.

Warszawa, 26 marca 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP
Warszawa Praga Północ
im. Wigierczyków

Rozkaz L. 05/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z par. 50 pkt. 1. pkkt. 2. statutu ZHP, zwołuję na dzień 22-04-2017r. Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków, w celu wyboru Komendanta oraz Komendy Hufca.

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że Komendantka Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków złożyła rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 22 kwietnia 2017 r.
1.2.2. Informuję o decyzji nr 4 z dnia 26 marca 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek zainteresowanej oraz ustaleń, zwalniam phm. Magdalenę Świętochowską z funkcji pełnomocnika komendanta hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Magda, bardzo Ci dziękuję za pełnioną służbę, pomoc oraz wsparcie jakim służyłaś, zarówno mnie jak i organizatorom w ramach akcji HALiZ.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję z dniem 22 marca 2017r. druhnę hm. Ewę Sidor na zastępcę przewodniczącego hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 22 marca 2017r. Komendę Kursu Zastępowych „Tropem puszczy” w składzie:
- pwd. Marta Łopacińska - komendant szkolenia
- pwd. Mateusz Wnuk
- pwd. Zuzanna Waniek
- pwd. Maciej Tracz
- dh. Agata Marczyk

2.3.2. Powołuję Komendę Kursu Drużynowych Harcerskich "Missouri" w składzie:
- phm. Elżbieta Sendecka (BOKK/967/2017) - komendant szkolenia
- phm. Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński
- pwd. Kamila Wesołowska
- pwd. Bartosz Romaniuk

3. Gromady, drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Zmieniam nazwę 73 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Czartak” na 73 Warszawską Wodną Drużynę Harcerską „Czartak”.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowej rozwiązuję gromadę 73 WGZ „Skierki”. Członkom drużyny zalecam przejście do innych jednostek pionu zuchowego w Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków, w tym do 84 WGZ „Akademia Pana Kleksa”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę przewodniczkę Sylwię Celińską z funkcji drużynowej 73 Warszawskiej Gromady Zuchowej “Skierki”.
Sylwia, dziękuję Ci za wspaniałe zuchowanie, za oddanie gromadzie i radość jaką przekazywałaś zuchom.

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z §24 pkt. 4 ustało członkostwo w ZHP:
1. pwd. Aleksandra Barcz
2. pwd. Sylwia Celińska
3. hm. Magdalena Dąbrowska
4. pwd. Paulina Jaczyńska
5. pwd. Ewa Kalinowska
6. pwd. Michał Karwowski
7. phm. Michał Kazem – Bek
8. pwd. Monika Kędzierska (z d. Gomoła)
9. pwd. Olga Mijakowska
10. pwd. Bartosz Miszewski
11. pwd. Martyna Morawska
12. pwd. Grzegorz Nowak
13. pwd. Aleksandra Owczarek
14. phm. Weronika Szatkowska
15. phm. Anna Świerczyńska
16. pwd. Marcin Świerczyński
17. pwd. Dorota Tarkowska (z d. Andrasiak)
18. pwd. Ewa Tomszys
19. pwd. Bartłomiej Wróbel
20. pwd. Jakub Wróblewski
21. hm. Marta Wrzosek
22. pwd. Weronika Wyszomierska
23. pwd. Jakub Żychowicz
W kwestii wyjaśnień proszę kontaktować się z Szefem Biura Hufca - pwd. Maciejem Traczem.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. ​Na wniosek komendantki zimowiska, w ramach HAZ 2017, phm. Elżbiety Sendeckiej udzielam pochwały ​pwd. Marii Ramus za zaangażowanie i rzadko spotykany profesjonalizm podczas organizacji samodzielnego zimowiska drużyny 71 WDH "Adsum".

13. Inne

13.1. Informuję, że stosownie do § 51 Statutu ZHP w Zjeździe hufca z głosem decydującym biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca i opłaconą podstawową składkę członkowską. Z uwagi na zaległości w opłaceniu podstawowej składki instruktorskiej niemożliwym było uwzględnienie na liście uczestników Zjazdu z głosem decydującym wielu członków Hufca pełniących funkcje instruktorskie.

13.2. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym należy zgłaszać do Komendantki Hufca za pośrednictwem hm. Witolda Pietrusiewicza. Mając na uwadze powyższe zaleca się przesłanie ww. wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Jednocześnie, w przypadku wniosków o uzupełnienie listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym, proszę o dołączenie do wniosku potwierdzenia opłacenia podstawowej składki członkowskiej za pierwszy kwartał 2017r. oraz informacji o numerze i dacie wydania rozkazu powołującego daną osobę na aktualnie pełnioną funkcję instruktorską.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Warszawa, 23 luty 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 04/2017

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi: - Rozkaz L. 4/2017 z dn. 17.02.2017r.

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.1/2017 z dnia 31.01.2017 r.

3. Główna Kwatera ZHP
(...)
3.2. Mianowania
3.2.3. Mianuję na funkcję instruktorów Wydziału Komunikacji i Promocji:
- pwd. Aleksandrę BARCZ – Chorągiew Stołeczna.
3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.1. Odwołuję komendę Wędrowniczej Watry 2016 w składzie:
(...) - hm. Ewa SIDOR - Chorągiew Stołeczna - członkini komendy ds. nadzoru merytorycznego.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.4. Rozwiązuję komendę Kursu Komendantów Szczepów „Szczepionka V” i zwalniam z jej składu następujące druhny i druhów:
(...) - phm. Barbarę KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
(...)

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Z dniem 10 lutego 2017 mianuję komendantów wypoczynku Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozkazu.

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” (w latach 2014-2016) udzielam pochwały hm. Ewie SIDOR (Hufiec Warszawa-Praga Północ) za poświęcony czas, rzetelność, wspieranie instruktorów i czuwanie nad procesem przyznawania oraz weryfikacji odznak kadry kształcącej przez przeszło 5 lat.

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1.Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1.Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 17 lutego 2012 r.:
(...) - phm. Elżbiecie SENDECKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga Północ) BOKK/967/2017;
(...)

14. Inne
14.2. Podaję do wiadomości listę instruktorów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs podharcmistrzowski "Poza Horyzont":
(...) - pwd. Kamila WESOŁOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ); (...)

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o decyzji nr 2 z dnia 20 stycznia 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych.
1.2.1. Informuję o decyzji nr 3 z dnia 08 lutego 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania kadry HALiZ
6.1.1. Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L. 4/2017 z dn. 17.02.2017r. (wraz z załącznikiem nr 1 do rozkazu L. 4/2017 z dn. 17.02.2017r.)

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Z dniem 10 lutego 2017 mianuję komendantów wypoczynku Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozkazu.

lp. stopień Imię i nazwisko komendanta termin miejsce/forma hufiec
32  phm  Elżbieta Sendecka 19-24.02.2017 Kazimierz Dolny Praga Południe
34  pwd Bartosz Romaniuk  19-25.02.2017 Mąchocice Scholasteria Praga Północ

11. Kary organizacyjne

11.1. Podaję do wiadomości (w załączeniu) orzeczenie Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Warszawa Praga Północ z dnia 02 lutego 2017r. o wymierzeniu dh. hm. Michałowi Cyrkunowiczowi kary nagany oraz pozbawienia części praw członkowskich związanych z pełnieniem funkcji dotyczących zarządzania majątkiem ZHP na okres 3 lat.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości listę druhów i druhen, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs przewodnikowski "GROW" ":
- dh. Tytus Balcerzak (Hufiec Grodzisk Maz.)
- dh. Klara Choszczyk (Hufiec Wyszków)
- dh. Maciej Chruściel (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Magdalena Furman (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Anna Kopeć (Hufiec Grodzisk Maz.)
- dh. Ewa Kubicka (Hufiec Ząbki)
- dh. Zuzanna Redlicka (Hufiec Wołomin)
- dh. Adrian Rejniak (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Karolina Sadurska (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Tomasz Szuster (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Katarzyna Wach (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Karol Wardak (Hufiec W-wa Praga-Północ)

Czuwaj!


phm. Katarzyna Murawska HR

Warszawa, 04 luty 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

 

Rozkaz L. 03/2017

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi:

- Rozkaz L. 2/2017 z dn. 20.01.2017r.

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam z funkcji instruktora Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” następujące druhny i druhów:
- (...);
- hm. Magdalena DĄBROWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Barbara KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Marcin MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- hm. Ewa SIDOR (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- hm. Paulina SOLIWODA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- (...).

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam nagany za nierzetelność i nieterminowość w rozliczeniu obozu HAL’2016:
- phm. Wawrzyńcowi WOJSZKO-KOŁODYŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
- (...).

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Pochwały
Na wniosek Pilota Chorągwi udzielam pochwały harcerzom i instruktorom z 64 WDH „Skaut”, 64 WWDH „Fregata” oraz Harcerskiego Klubu Żeglarskiego „Lewa Knaga” z Hufca Warszawa Praga-Północ za godne i pełne poświęcenia reprezentowanie ZHP podczas Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju skautom z Litwy i Łotwy podczas rejsu żaglowcem flagowym Związku s/y Zawisza Czarny.

14. Inne
14.1. Podaję do wiadomości aktualny wykaz instruktorów Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”:
- ​ ​hm. Magdalena DĄBROWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Marcin MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- hm. Ewa SIDOR (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwale komendy hufca nr 2 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków na rok 2017 do Strategii Rozwoju ZHP. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy, ul. Dziatwy 6, Warszawa.
3.2.2. Rozwiązuję gromadę zuchową 351 WGZ “Strażnicy Wilczej Doliny”.
3.2.3. ​Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny próbnej drużynie działającej przy Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół ZIemi, ul. Porajów 2 w Warszawie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję sam. Karolinę Bińkowską - opiekun: wyw. Mateusz Adamski, na funkcję drużynowej próbnej gromady zuchowej działającej przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy, ul. Dziatwy 6, Warszawa.
3.3.2. Zwalniam druhnę Annę Parvi z funkcji drużynowej 71 WDH “Nidus”.
3.3.3. Mianuję phm. Wawrzyńca Wojszko-Kołodyński na funkcję drużynowego 71 WDH “Nidus”.
3.3.4. Zwalniam druhnę pwd. Aleksandrę Domeradzką z funkcji drużynowej 351 WGZ “Strażnicy Wilczej Doliny”.
3.3.5. Zwalniam druhnę Agatę Więch z funkcji drużynowej drużyny próbnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół ZIemi, ul. Porajów 2 w Warszawie.

4. Kręgi, kluby

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów
4.2.1. ​Na wniosek Komendanta Szczepu phm. Marcina Miłko rozwiązuję Krąg Instruktorski “Szczepany”.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zwalniam z funkcji Przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego dh. phm. Kamilę Czaplę.

11. Kary organizacyjne

11.1. W związku z niedopełnieniem obowiązku związanego z terminowym opłaceniem podstawowej składki członkowskiej za prowadzoną jednostkę, na podstawie § 27 Statutu ZHP udzielam nagany, następującym druhnom i druhom:
- pwd. Paulinia Krzemińskiej - 17 WDH “Orlęta”
- phm. Michał Kazem - Bek - 17 WGZ “Mieszkańcy Zaginionego Grodu”
- phm. Patrycji Hawryluk - 71 WDHiGZ im. Pułku Baszta; 71 WGZ “Arkana Alchemii”
- dh. Anie Parvi - 71 WDH “Nidus”
- dh. Karolowi Stryjeńskiemu - 71 WDHS “Escensus”
- pwd. Bartoszowi Miszewskiemu - 73 WDHiGZ “GROT”
- dh. Małgorzacie Zych - 84 WDH “Ruwenzori”
- phm. Magdalenie Mędrzyckiej - 273 WDHS Sawa”
- pwd. Grzegorzowi Nowakowi - 273 WDW “Pięść”
- phm. Weronika Szatkowska - HWDW “Trzask”.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo następującym druhnom i druhom wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru):
1. phm. Magdalena Mędrzycka
2. pwd. Grzegorz Nowak
3. pwd. Aleksandra Owczarek
4. pwd. Justyna Zdzieborska
5. pwd. Iwona Zalewska

13.2. Informuję, że z dniem 31 grudnia 2016 r. rozkaz L. 15/2016 przywracam na pełnione dotychczas funkcje (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru) druhnę pwd. Sylwię Celińską.

13.3. Zgodnie z pkt. 131.1. Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 112/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, wyznaczony zostaje 3 miesięczny okres na doprowadzenie działalności jednostki do zgodności z przepisami ZHP (który upływa 04 maja 2017r.), dla poniżej wymienionych podstawowych jednostek organizacyjnych:
1. 17 WDH “Orlęta”
2. 17 WGZ “Mieszkańcy Zaginionego Grodu”
3. 62 WDHS “Nebram”
4. 71 WDH “Nidus”
5. 71 WDH “Escensus”
6. 73 WDH “Sensorium”
7. 84 WDH “Ruwenzori”
8. 84 WDH “Dąbrowa”
9. 84 WDHS “Kremenaros”
10. 205 WDHS “Adelante”
11. 206 WDH “Wiśniowieccy”
12. 273 WGZ “Poszukiwacze Eldorado”
13. 273 WDHS “Sawa”
14. 273 WDW “Pięść”
15. HWDW “Trzask”

13.4. W związku z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 156/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn, zgodnie z pkt. 11, wzywa się do przedstawienia w terminie do dnia 28 lutego 2017r. planu naprawczego dla szczepu 205 WDHiGZ im. Gen. Mariusza Zaruskiego.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 2/2017 z dnia 14.01.2017r. w punkcie 11 błędnie podano: - było: pwd. Aleksandra Owczarek - 71 WDHiGZ “Ostoja”, powinno być: pwd. Aleksandra Owczarek - 72 WDHiGZ “Ostoja” - było: dh. Małgorzacie Pysiak - 84 WDH “Ruwenzori”, powinno być: dh. Małgorzata Zych - 84 WDH “Ruwenzori”.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.2/2017 z dnia 14 stycznia 2017 r.

Warszawa, 14 stycznia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 02/2017

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi:

- Rozkaz L. 16/2016 z dn. 31.12.2016r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Z dniem 5 listopada 2016 r. powołuję komendę Kursu Przewodnikowskiego dla dorosłych „Meandry” w składzie:
(...)
- phm. Magdalena ŚWIĘTOCHOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
(...)

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Udzielam pochwały za wzorowe reprezentowanie Chorągwi Stołecznej ZHP podczas uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju harcerzom i instruktorom z poniższych środowisk:
(...)
- 205 WDHS "Adelante" (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
(...)

- Rozkaz L. 1/2017 z dn. 05.01.2017r.

13.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
13.3.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przedłużam do 5 stycznia 2020 r. ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej 730/2017 phm. Marcinowi MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga Północ).

14. Inne
14.1. Informuję, że kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia „Jesień 2016" ukończyli:
- dh. Olga SAMORAJ (Hufiec Warszawa Praga-Północ);

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwale komendy hufca nr 1 z dnia 08 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca Warszawa ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.2. Informuję o decyzji nr 1 z dnia 10 stycznia 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2016, przekazanych do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego “GROW” w składzie:
- phm. Marcin Miłko (BOKK/130/2014) - Komendant
- phm. Anna Pruś
- pwd. Elżbieta Sendecka
- pwd. Kamila Wesołowska
2.3.2. Rozwiązuję Komendę Akademii Zielonego Sznura, w składzie:
- pwd. Elżbieta Sendecka - komendantka szkolenia
- pwd. Barbara Murdza
- pwd. Alicja Lewandowska
- pwd. Michał Karwowski

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowego rozwiązuję gromadę 205 WGZ "Askel". Członkom drużyny zalecam przejście do innych jednostek pionu zuchowego w Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha przewodnika Macieja Tracza z funkcji drużynowego 205 Warszawskiej Gromady Zuchowej “Aksel”. Maćku, dziękuję Ci za zaangażowanie w prowadzenie gromady.

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.3. Podaję do wiadomości, że zgodnie z §24 pkt. 4 ustało członkostwo w ZHP:
1. phm. Maciej Dziugieł
2. phm. Magdalena Mędrzycka
3. pwd. Grzegorz Nowak
4. pwd. Aleksandra Owczarek
5. pwd. Iwona Zalewska
6. pwd. Justyna Zdzieborska
7. phm. Maciej Zwierzyński

11. Kary organizacyjne

11.1. W związku z niedopełnieniem obowiązku związanego z terminowym opłaceniem podstawowej skłądki członkowskiej za prowadzoną jednostkę, na podstawie § 27 Statutu ZHP udzielam upomnienia, następującym druhnom i druhom:
- pwd. Paulinia Krzemińskiej - 17 WDH Orlęta
- phm. Michał Kazem - Bek - 17 WGZ “Mieszkańcy Zaginionego Grodu”
- hm. Robertowi Borzeckiemu - 62 WDHiGZ “Polanie”
- phm. Dorocie Tarkowskiej - 62 WDHS “Nebram”
- phm. Patrycji Hawryluk - 71 WDHiGZ “im. Pułku Baszta”; 71 WGZ “Arkana Alchemii”
- dh. Anie Parvi - 71 WDH “Nidus”
- dh. Karolowi Stryjeńskiemu - 71 WDHS “Escensus”
- pwd. Aleksandrze Owczarek - 71 WDHiGZ “Ostoja”
- dh. Aleksandrze Jumerow - 72 WGZ “Niedźwiedzia Gawra”
- pwd. Bartoszowi Miszewskiemu - 73 WDHiGZ “GROT”
- pwd. Emilii Łacińskiej (z d. Skrzypińskiej) - 73 WDH Próbna
- pwd. Mateuszowi Wnukowi - 73 WDH “Sensorium”
- pwd. Jakubowi Żychowiczowi - 73 WDHS “Trzeci Biegun”
- phm. Piotrowi Jaskółowskiemu - 84 WDHiGZ “Knieja”
- dh. Małgorzacie Pysiak - 84 WDH “Ruwenzori”
- pwd. Marcie Łopacińskiej - 205 WDHS “Adelante”
- phm. Marcinowi Miłko - 206 WDH “Wiśniowieccy”; 206 KI Szczepany
- hm. Sylwia Małkowska (z d. Kunicka) - 273 KI Bazyliszek
- phm. Magdalenie Mędrzyckiej - 273 WDHS Sawa”
- pwd. Grzegorzowi Nowakowi - 273 WDW “Pięść”
- phm. Weronika Szatkowska - HWDW “Trzask”.
Na uregulowanie i wyjaśnienie nieścisłości związanych z nieuregulowanymi składkami wyznaczam czas do 31 stycznia 2017r. W kwestii wyjaśnień proszę kontaktować się z Szefem Biura Hufca - pwd. Maciejem Traczem.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.

Warszawa, 05 stycznia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 01/2017

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Otwieram okres próbny Hufcowej Warszawskiej Wodnej Drużynie Wędrowniczej działającej przy Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję druha Przemysława Dziewita drużynowym próbnej Hufcowej Warszawskiej Wodnej Drużynie Wędrowniczej.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.