Kasia Murawska

Kasia Murawska

Związek Harcerstwa Polskiego                                                            Warszawa, 3 lipca 2017 r.

Komendant Hufca Warszawa-Praga-Północ

im. Wigierczyków

Rozkaz L. 10/2017

7.       Mianowania instruktorów

7.1.     Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:

a.     Adama Burdow-Gołoś (Szczep 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego) - opiekun: phm. Michał Kazem-Bek.

b.    Aleksandrę Moch (84 WDH "Dąbrowa") - opiekun phm. Marcin Miłko.

c.     Karolinie Sadurskiej (273 WDHiGZ „Mazowsze”) - opiekun phm. Magdalena Mędrzycka.

7.2.     Otwarcie próby na stopień przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Patrycji Sokolik Szczep 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego) - opiekun: phm. Michał Kazem-Bek.

7.3.     Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza następującym druhnom i druhom:

          a.     pwd. Agnieszce Kierzkowskiej (Szczep 62 WDHiZ „Polanie”) - opiekun: hm. Robert Borzecki.

          b.     pwd. Bartoszowi Romaniukowi (Szczep 73 WDHiGZ „Grot”, Komenda Hufca) - opiekun: hm. Robert Borzecki.

          c.     pwd. Kamili Wesołowskiej (Szczep 71 WDHiGZ „Baszta”, Komenda Hufca) - opiekun: hm. Przemysław Łaciński.

7.4.     Otwarcie próby na stopień podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Pawłowi Szlaskiemu (Szczep 73 WDHiGZ „Grot”, Komenda Hufca) - opiekun: hm. Ewa Sidor.

7.5.     Przyjęcie w poczet Instruktorów

7.5.1. Z dniem 30 czerwca 2017 r. przyjmuję przewodnika Przemysława Dziewita w poczet Instruktorów ZHP.

13.      Inne

13.1.   Informuję, że w poprzednim rozkazie wydanym w dniu 14 czerwca 2017 r. doszło do omyłki polegającej na przypisaniu błędnego numeru rozkazu. Rozkaz wydany w dniu 14 czerwca 2017 r. powinien nosić numer L. 9/2017.

13.2.   Informuję, że w Uchwale Komendy Hufca nr 2 (stanowiącej Załącznik nr 2 do Rozkazu z dnia 14 czerwca 2017 r.), w ust. 1 pkt 1.2 doszło do omyłki polegającej na wskazaniu błędnej wysokości dodatkowej składki zadaniowej. Poprawna wysokość składki dla uczestników obozu harcerskiego powinna wynosić 1450 zł/os.

13.3.   Informuję, że Komenda Hufca planuje organizację Zbiórki Wyborczej Delegatów na XL Zjazd ZHP oraz Zjazdu Sprawozdawczego Hufca na dzień 30 września 2017 r. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w terminach przewidzianych przez regulacje wewnętrzne Związku.

13.4.   Informuję o zatwierdzeniu przez Komendę Hufca oraz podaję do wiadomości treść Regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Rozkazu.

13.5.   W związku z nieopłaceniem obowiązkowej składki członkowskiej informuję, że następujące osoby utraciły członkostwo w ZHP:

¾      pwd. Małgorzara Godłoża 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      hm. Agata Kunicka 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      hm. Sławomir Kunicki 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      pwd. Justyna Ładno (z d. Kunicka) 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      pwd. Grzegorz Nowak 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      pwd. Stanisław Salomoński 273 WDHiGZ „Mazowsze”.

13.6.   W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję:

¾      druhnę pwd. Sylwię Celińską w poczet instruktorów hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾      druhnę pwd. Ewę Kalinowską w poczet instruktorów hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾      druhnę pwd. Dorotę Tarkowską w poczet instruktorów hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP  wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾      druha Michała Góreckiego w poczet członków hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhowi możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

¾      druhnę Marię Suchocką w poczet członków hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhnie możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

¾      druha Rafała Suchockiego w poczet członków hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhowi możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Komendant Hufca

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                      Warszawa, 14 czerwca 2017 r.

Komendant Hufca Warszawa Praga-Północ

im. Wigierczyków

Rozkaz L. 7/2017

1.            Zarządzenia i informacje

1.2.         Informacje

1.2.1    Informuję, że Komenda Hufca podjęła Uchwałę nr 1 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie dodatkowej składki zadaniowej na organizację imprezy programowej Namiestnictwa Harcerskiego „Granaty”- „Triathlon Namiestnictwa Harcerskiego Granaty”. Uchwała stanowi załącznik nr 1do niniejszego rozkazu.

1.2.2    Informuję, że Komenda Hufca podjęła Uchwałę nr 2 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie dodatkowej składki zadaniowej na organizację obozu harcerskiego Szczepu 62 WDHiZ, Szczepów 72 i 73 WDHiGZ oraz Obozu w Międzywodzie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

1.2.3.   Informuję, że Komenda Hufca podjęła Uchwałę nr 3 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości stawek amortyzacyjnych za wynajem sprzętu w ramach HAL 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozkazu.

3.            Gromady, drużyny

3.3.         Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.   Zwalniam pwd. Ewę Tomszys z funkcji drużynowej 71 Warszawskiej Gromady Zuchowej „Strażnicy Kraczaru” z dniem 29 maja 2017 r.

Dziękuję Ewo za wieloletnią służbę, wkład i zaangażowanie w realizacji powierzonych obowiązków. Twoja postawa była dla niejednej osoby wzorem do naśladowania. Jednocześnie życzę Ci dalszego rozwoju na nowych polach służby.

3.3.2.   Mianuję z dniem 29 maja 2017 r. Katarzynę Hoffmann drużynową 71 Warszawskiej Gromady Zuchowej „Strażnicy Kraczaru”.

7.            Mianowania instruktorów

7.1.         Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:

a.      Przemysława Dziewita (Próbna Hufcowa Warszawska Wodna Drużyna Wędrownicza „Głębia”)- opiekun: phm. Patrycja Hawryluk.

b.      Adama Skorupskiego (351 Warszawska Drużyna Harcerska „Ashanti”)- opiekun phm. Marcin Miłko.

7.1.2.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:

a.      Filipa Markosa (Próbna Hufcowa Warszawska Wodna Drużyna Wędrownicza „Głębia”)- opiekun: hm. Sławomir Kunicki.

b.      Jakuba Jasińskiego (62 Warszawska Drużyna Harcerska „Wyssogota”)- opiekun: hm. Robert Borzecki.

7.1.3.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika następującym druhnom/druhom:

                a.      Stanisławowi Bartoldowi (72 Warszawska Drużyna Harcerska "Knieja")- opiekun: phm. Aleksandra Skrobol,

                b.      Weronice Bednarskiej (Szczep 84 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych)- opiekun: phm. Piotr Jaskółowsk.,

                c.       Krystynie Bochenek (Szczep 205 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych, d. 205 Warszawska Gromada Zuchowa "Askel")- opiekun: phm. Magdalena Świętochowska.

                d.      Natalii Bonisławskiej (Szczep 84 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych)-, opiekun: phm. Piotr Jaskółowski,

                e.       Marcie Budziszewskiej (Szczep 62 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Polanie")- opiekun: hm. Robert Borzecki,

                f.       Mateuszowi Gaździńskiemu (Szczep 206 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych)- opiekun: phm. Marcin Miłko,

                g.       Konradowi Jakubowskiemu (d. 353 Warszawska Drużyna Harcerska "Lauiquendi")- opiekun: phm. Aleksandra Skrobol.

                h.      Krzysztofowi Korzebowi (Szczep 206 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych)- opiekun: phm. Marcin Miłko,

                i.        Marcie Lazurek (Szczep 206 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych)- opiekun: phm. Barbara Karaśkiewicz,

                j.       Agnieszce Łukowskiej (Szczep 72 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Ostoja")- opiekun: phm. Aleksandra Skrobol,

                k.      Urszuli Sosnowskiej (z d. Szmytko, Klub Kajakowy "Nurt")- opiekun: phm. Magdalena Świętochowska.

7.2.         Otwarcie próby na stopień przewodniczki

7.2.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze Kołacz (71 Warszawska Drużyna Harcerska „Adsum”)- opiekun: phm. Elżbieta Sendecka.

7.3.         Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni

7.3.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Marcie Łopacińskiej (205 Warszawska Drużyna Starszoharcerska „Adelante”)- opiekun: hm. Robert Borzecki.

7.4.         Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni:

a.      pwd. Marii Ramus (71 Warszawska Drużyna Harcerska „Adsum”)- opiekun: hm. Aleksandra Klimczak.

b.      pwd. Zuzannie Waniek (64 Warszawska Wodna Drużyna Harcerska „Fregata”)- opiekun: hm. Piotr Nasiadko.

7.4.2.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 czerwca 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Karolinie Rojewskiej (Szczep 62 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Polanie”)- opiekun: hm. Robert Borzecki.

13.          Inne

13.1.    Informuję, że kurs przewodnikowski GROW z wynikiem pozytywnym ukończyli:

-        Adam Brudow-Gołoś,

-        Aleksandra Kołacz,

-        Magdalena Kubowicz.

13.2.    Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa „BEST” Namiestnictwa harcerskiego Granaty o miano drużyny mistrzowskiej:

Pierwsze miejsce (ex aequo) z wynikiem 76 punktów zdobywają:

-        62 Warszawska Drużyna Harcerska „Wyssogota”, drużynowy pwd. Jakub Jasiński.

-        72 Warszawska Drużyna Harcerska „Knieja” im. Kompanii Maciek, drużynowa pwd. Martyna Morawska;

13.3.    Informuję, że Komisja Stopni Instruktorskich potwierdziła stopień przewodnika Janowi Raczko po przywróceniu członkostwa w ZHP.

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Komendant Hufca

Warszawa, 21 kwietnia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 08/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informacje
1.1.1. Informuję, iż po rozpatrzeniu odwołań oraz dopełnieniu statutowych obowiązków, potwierdzam czynne prawa wyborcze na Zjeździe Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017r., następującym Instruktorom:
- dh. Jakub Jasiński - drużynowy 62 WDH Wyssogota
- dh. Kinga Mieszała - drużynowa 72 WDH Bukowina

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Warszawa, 21 kwietnia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 07/2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 6/2017 z dn. 10.04.2017r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.2. Rozwiązuję komendę Kursu Podharcmistrzowskiego „Poza horyzont” i zwalniam z jej składu następujące druhny i druhów:
(...)
- phm. Marcina MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga Północ).

14. Inne
14.1. Informuję, że Kurs Podharcmistrzowski "Poza Horyzont" ukończyli:
(...)
- pwd. Bartosz ROMANIUK (Hufiec Warszawa-Praga Północ).
14.2. Informuję, że Kurs Przewodnikowski „T.A.R.D.I.S.II” ukończyli:
(...)
- dh. Patrycja KACZEWSKA (Hufiec Warszawa Praga Północ);
(...)
- dh. Katarzyna TRATKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga Północ);

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Odwołuję ze składu Hufcowej Komisji Inwentaryzacyjnej:
- phm. Marcina Miłko - przewodniczący Hufcowej Komisji Inwentaryzacyjnej,
- pwd. Piotr Murawski - członek,
- pwd. Bartosz Miszewski - członek.
1.1.2. Odwołuję Szczepowe Komisje Inwentaryzacyjne, w składzie:

Szczep 17 WDHiGZ
Cezary Zagajewski
Mateusz Ościak
Patrycja Sokolik

Szczep 62 WDHiGZ Polanie
phm. Mariusz Borzecki
pwd. Agata Kierzkowska
pwd. Paulina Siwek

Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta
phm. Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński
pwd. Maria Ramus
Przemysław Dziewit

Szczep 72 WDHiGZ Ostoja
pwd. Martyna Morawska
Julia Jarosz
Karol Kozakiewicz

Szczep 73 WDHiGZ Grot
pwd. Bartosz Romaniuk
Filip Hajnus
Paweł Możdżyński

Szczep 84 WDHiGZ Knieja
pwd. Paulina Jaczyńska
Martyna Gadomska
Agata Alberska

Szczep 205 WDHiGZ im. Gen. Mariusza Zaruskiego
pwd. Maciej Tracz
Monika Oleksiewicz-Baran
Eryk Matowski

Szczep 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich
Krzysztof Korzeb
Grzegorz Waszkiewicz
Aleksandra Korzeb

Szczep 273 WDHiGZ Mazowsze
hm. Marek Dylewski
pwd. Justyna Kunicka
pwd. Stanisław Salomoński

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, iż po rozpatrzeniu odwołań oraz dopełnieniu statutowych obowiązków, potwierdzam czynne prawa wyborcze na Zjeździe Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017r., następującym Instruktorom:
- dh. Grzegorz Waszkiewicz - drużynowy próbnej ,
- pwd. Aleksandra Barcz - drużynowa 84 WDHS “Kremenaros”
- dh. Jakub Ejduk - drużynowy 84 WDH Dąbrowa
- pwd. Weronika Wyszomierska - członek Sztabu Namiestnictwa Zuchowego
- pwd. Bartosz Miszewski - Komendant Szcze[u 73 WDHiGZ Grot, członek KRH,
- pwd. Jakub Żychowicz - członek HBI, szef Harcerskiego Klubu Specjalnościowego Harcerskiej Służby Zabezpieczenia REVERS, drużynowy 73 WDHS Trzeci Biegun
- dh. Karolina Sadurska - drużynowa 273 WGZ “Poszukiwacze”
1.2.2. Informuję o decyzji nr 5 z dnia 09 kwietnia 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych.

3. Gromady, drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Zmieniam nazwę 273 Warszawskiej Gromady Zuchowej “Poszukiwacze Eldorado” na 273 Warszawską Gromadę Zuchową “Poszukiwacze”.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych działającej przy szczepie 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich. Drużyna będzie działać przy VII Ogródku Jordanowskim w Warszawie ul. Namysłowska 21.
3.2.2. Na wniosek drużynowego rozwiązuję 206 WDH Wiśniowieccy. Członkom drużyny zalecam przejście do innych jednostek szczepu 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druha Grzegorza Waszkiewicza na drużynowego próbnej Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych działającej przy szczepie 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich.
3.3.2. Zwalniam druhnę Kingę Możdżyńską z funkcji drużynowej 273 WGZ Poszukiwacze Eldorado. Kinga dziękuję Ci za prowadzenie gromady i poświęcony czas.
3.3.3. Mianuję druhnę Karolinę Sadurską na funkcję drużynowej 273 WGZ “Poszukiwacze”.
3.3.4. Zwalniam phm. Marcina Miłko z funkcji drużynowego 206 WDH Wiśniowieccy.
Marcin dziękuję Ci za pełnienie funkcji drużynowego. Wiem, że decyzja o rozwiązaniu przez Ciebie drużyny nie była łatwa, ale całkowicie ją rozumiem. Mam nadzieję, że pozostałe pełnione przez Ciebie funkcje przyniosą Tobie wiele radości i satysfakcji.

9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków otrzymuje druh Jan Raczko.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo następującym druhnom i druhom wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru):
- pwd. Weronika Wyszomierska.

13.2. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2017 z dnia 26.03.2017r. w pkt. 7 i 37 załącznika z głosem decydującym głosem błędnie wpisano pwd. Konrada Czaplińskiego - członek retmanatu hufca i Beatę Ryjewską - członek retmanatu hufca.

13.3. Przekazuję, w załączeniu uaktualnioną listę, członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie, z głosem decydującym.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 5/2017 z dnia 26.03.2017r. w pkt. 14 załącznika z głosem decydującym głosem błędnie podano stopień instruktorski. Było: pwd. Agata Kunicka, powinno być hm. Agata Kunicka.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Warszawa, 07 kwietnia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 06/2017

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP Ls.1/2017 z dnia 22.02.2017 r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
(...)
11.1.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Stołeczna ZHP - hm. Krzysztof NAJBERG
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
1. pwd. Joanna WOŁOWICZ Celestynów
2. pwd. Adrianna ARTYCH Legionowo
3. pwd. Aleksandra CZAPSKA Legionowo
4. phm. Urszula CZAPSKA Legionowo
5. phm. Paweł MAJKOWSKI Otwock
6. pwd. Agnieszka RAK Otwock
7. phm. Agnieszka FIETKIEWICZ-ZAPALSKA Pruszków
8. pwd. Bogumiła ORŁOWSKA Pruszków
9. pwd. Weronika RZĄDKOWSKA Pruszków
10. pwd. Alicja LEWANDOWSKA Warszawa Praga-Północ
11. pwd. Ewelina NASIADKO Warszawa Praga-Północ
12. pwd. Grzegorz NOWAK Warszawa Praga-Północ
13. pwd. Piotr SIKORSKI Warszawa Praga-Północ
14. pwd. Paulina SIWEK Warszawa Praga-Północ
15. pwd. Ewa TOMSZYS Warszawa Praga-Północ
16. pwd. Zuzanna WANIEK Warszawa Praga-Północ
17. pwd. Aleksandra CIOK Warszawa-Mokotów
18. pwd. Mateusz GAWEŁ Warszawa-Mokotów
19. pwd. Kamila GAWEŁ Warszawa-Mokotów
20. pwd. Marek MISIUREWICZ Warszawa-Mokotów
21. pwd. Elżbieta PINDELSKA Warszawa-Mokotów
22. pwd. Andrzej CHLEBICKI Warszawa-Ochota
23. pwd. Andrzej GRUZA Warszawa-Ochota
24. pwd. Dorota WIŚNIEWSKA Warszawa-Ochota
25. pwd. Karolina KUCHARSKA Warszawa-Praga-Południe
26. pwd. Matylda KUCZYŃSKA Warszawa-Praga-Południe
27. pwd. Marta POTOCKA Warszawa-Praga-Południe
28. phm. Iwona SEKUŁA-JASTRZĘBSKA Warszawa-Praga-Południe
29. pwd. Angelika PAWEŁAS Warszawa-Wola
30. phm. Barbara SKWARCZYŃSKA Warszawa-Wola
31. pwd. Ilona SUCHENEK Warszawa-Wola
Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom - drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.3/2017 z dnia 07.03.2017 r.
3. Główna Kwatera ZHP
3.2. Mianowania
3.2.1. Mianuję na funkcje instruktorek Biura GK ZHP:
- phm. Patrycję HAWRYLUK – Chorągiew Stołeczna,
(...)

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 5/2017 z dn. 29.03.2017r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.2. Rozwiązuję komendę Kursu Przewodnikowskiego dla dorosłych „Meandry III” i zwalniam z jej składu następujące druhny i druhów:
(...)
- phm. Magdalenę ŚWIĘTOCHOWSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
14. Inne
14.2. Informuję, że Kurs Kadry Kształcącej „Ręka Metody” ukończyli:
- phm. Elżbieta SENDECKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
14.3. Informuję, że Kurs Przewodnikowski "Meandry III" ukończyli:
- dh. Katarzyna SOBCZYŃSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
14.4. Informuję, że warsztaty opiekunów prób instruktorskich ukończyli:
- pwd. Maciej TRACZ (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
- pwd. Weronika WYSZOMIERSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ).
14.5. Informuję, że Kurs Podharcmistrzowski Wood Badge ukończyli:
- pwd. Weronika WYSZOMIERSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ).
14.6. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa sportowego podczas Zawodów Pływackich Chorągwi Stołecznej ZHP 2017 i serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom:
Kategoria: Płotki - Dziewczęta
(...)
II. Zofia SEMĘTKOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
III. Emilia Tworek (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
Kategoria: Płotki - Chłopcy
I. Gustaw SZRAJNER (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
(...)
Kategoria Pstrągi - Dziewczęta
(...)
III. Julia NOWAKOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ)
(...)
Kategoria: Szczupaki - Chłopcy
I. Patryk SADOWSKI (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
(...)
Kategoria: Rekiny - open
I. Robert NASIADKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
(...)
Sztafeta
I. Hufiec Warszawa-Praga Północ (w składzie: Robert NASIADKO, Karol PIOTROWSKI, Patryk SADOWSKI, Gustaw SZRAJNER);
(...)
14.7. Serdecznie dziękuję organizatorom Zawodów Pływackich Chorągwi Stołecznej ZHP 2017.
Szczególne podziękowania kieruję do hm. Piotra NASIADKO (Hufiec Warszawa-Praga Północ) za koordynację wydarzenia, zebranie kadry i realizację. Dziękuję za wsparcie hm. Maciejowi KĄDZIELSKIEMU (Hufiec Warszawa-Wola), hm. Jędrzejowi KUNOWSKIEMU (Hufiec
Warszawa-Praga-Północ), hm. Marcinowi Adamskiemu (Hufiec Warszawa-Mokotów), oraz pozostałym członkom Zespołu Pilota i kadrze wodniackiej z Hufców Warszawa-Praga-Północ i Warszawa-Praga-Południe.
15. Sprostowania
15.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L.4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w załączniku nr 1 do rozkazu w punkcie 32 błędnie podano przydział służbowy komendantki zimowiska:
było: phm. Elżbieta Sendecka (Hufiec Warszawa-Praga-Południe); powinno być: phm. Elżbieta Sendecka (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informacje
1.2.1. Informuję, iż po rozpatrzeniu odwołań oraz dopełnieniu statutowych obowiązków, potwierdzam czynne prawa wyborcze, na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017r., następującym Instruktorom:
- pwd. Martyna Morawska - drużynowa 72 WDH Knieja,
- phm. Anna Świerczyńska - szefowa Klubu Kajakowego „Nurt",
- phm. Michał Kazem-Bek - komendant Szczepu 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego,
- pwd. Aleksandra Owczarek - komendantka szczepu 72 WDHiGZ Ostoja.
1.2.2. Informuję, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków, odbędzie się 22 kwietnia 2017 r., w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Kondratowicza 20. Rejestracja uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego rozpocznie się od godziny 9.00. Otwarcie Zjazdu Nadzwyczajnego odbędzie się o godzinie 9.30.
1.2.3 Podaję do wiadomości projekt Porządku oraz Regulaminu Obrad podczas Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca w dniu 22 kwietnia 2017r. (w załączeniu).

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowego rozwiązuję 273 WDW “Pięść”. Członkom drużyny zalecam przejście do innych jednostek pionu wędrowniczego działających w Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha przewodnika Grzegorza Nowaka z funkcji drużynowego 273 WDW “Pięść”. Grzegorzu, dziękuję Ci za stworzenie i prowadzenie jednej z nielicznych drużyn wędrowniczych w naszym hufcu. Mam nadzieję, że znajdziesz inne pole służby i będziesz nadal wsparciem dla
Komendantki Szczepu 273 WDHiGZ Mazowsze.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06 kwietnia 2017 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhna Grzegorza Waszkiewicza, opiekun: phm. Marcin Miłko.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06 kwietnia 2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Aleksandrze Owczarek., opiekun hm. Michał Cyrkunowicz.

9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków otrzymuje druhna Dorota Nasiadko.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo następującym druhnom i druhom wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru):
- pwd. Aleksandra Barcz
- pwd. Paulina Jaczyńska
- pwd. Michał Karwowski
- phm. Michał Kazem-Bek
- pwd. Monika Kędzierska (z d. Gomoła)
- pwd. Bartosz Miszewski
- pwd. Martyna Morawska
- pwd. Grzegorz Nowak
- phm. Aleksandra Owczarek
- phm. Weronika Szatkowska
- phm. Anna Świerczyńska
- pwd. Marcin Świerczyński
- pwd. Ewa Tomszys
- pwd. Jakub Żychowicz

13.2. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo druhnie hm. Magdalenie Dąbrowskiej.

13.3. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, druhna Dorota Nasiadko: uzyskuje przydział służbowy i nabywa członkostwo, nabywa prawo noszenia odznak organizacyjnych uzyskanych w okresie przed ustaniem członkostwa, może wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej komisji stopni, zgodnie z przydziałem służbowym.

13.4. Powołuję Kapitułę Stopni Wędrowniczych "Per aspera ad astra" działającej przy hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. W skład Kapituły Stopni Wędrowniczych, powołuję druhny i druhów:
- phm. Weronika Szatkowska HR (przewodniczącą Kapituły Stopni Wędrowniczych "Per aspera ad astra")
- dh. Przemysław Dziewit HO (przewodniczący kapitułu - stopień wędrowniczy Harcerka Orla/Harcerz Orli)
- phm. Aleksandra Owczarek HR - członek
- phm. Barbara Murdza HR - członek

13.5. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień Harcerka Orla/Harcerz Orli następującym druhnom i druhom:
- HBS Magdalena Furman (opiekun Przemysław Dziewit HO)
- Samarytanki Iga Łukaszewicz (opiekun Piotr Kieliszek HO)
- Ćwika Bartosz Pergóła (opiekunka hm. Justyna Rędzikowska HR)

13.6. Niniejszym informuję, że po przeprowadzonych rozmowach z Komendantką szczepu 205 WDHiGZ im. gen. Mariusza Zaruskiego i przedstawionym planem naprawczym wspomnianego szczepu, zostaje wdrożony plan naprawczy z terminem końcowym przypadającym na 31 grudnia 2018 r. W terminie tym szczep ma realizować przedstawiony plan naprawczy i spełnić wymagania określone w Uchwale Głównej Kwatery ZHP nr 156/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Ideą drużyn turystyczno-krajoznawczych jest poznawanie w aktywny sposób otaczającego ich świata. Dzięki szerokiemu znaczeniu turystyka oferuje nam doskonałe narzędzia do pracy z drużyną, zarazem najprostsze, jak i te zakrawające poziomem o wyczyn. Wspólnie z harcerzami możemy przemierzać pola, lasy i łąki Mazowsza, wspinać się na grzbiety Tart czy Karkonoszy, a nawet wygrzewać się nad ciepłym, zagranicznym morzem. Nie jest to jedynie wędrówka, odwiedzanie muzeów lub oglądanie zabytków, ważnym aspektem jest również praca nad sobą, służba na rzecz kultury i turystyki, zdobywanie kolejnych odznak czy nawet uprawnień PTTK.

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.