Postępowanie w przypadku utraty członkostwa w ZHP (wskutek np. nieopłacenia składki członkowskiej) i ponownego ubiegania się o członkostwo

Rada Naczelna ZHP w uchwale nr 46/XXXVIII z dnia 4 grudnia 2016 r. określiła zasady ponownego ubiegania się o członkostwo (link: https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-nr-46xxxviii-rady-naczelnej-zhp-4-grudnia-2016-r-sprawie-zasad-ponownego-ubiegania-sie-o-czlonkostwo-zhp). Dotyczą one m.in. przypadków utraty członkostwa wskutek nieopłacania składki członkowskiej.

Osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo, które ustało na skutek wystąpienia z ZHP, skreślenia z listy członków ZHP, wykluczenia z ZHP, obowiązana jest wyrazić wolę przynależności do ZHP oraz złożyć wniosek zawierający:

  1. imię i nazwisko, nazwisko rodowe i poprzednio używane, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, posiadany stopień wraz z powołaniem się na rozkaz o jego przyznaniu,
  2. wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywy ubiegania się o ponowne członkostwo,
  3. informację o przebiegu służby przed ustaniem członkostwa, w tym o ostatnim przydziale służbowym,
  4. dokumenty potwierdzające przebieg służby i istotne dla rozpatrzenia wniosku,
  5. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do ZHP – w przypadku, gdy wniosek składa osoba do lat 16.

Wniosek składa się osobie kierującej jednostką, do której osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo chce uzyskać przydział służbowy, np. komendantowi Hufca Warszawa Praga Północ.

Osoba rozpatrująca wniosek przeprowadza postępowanie polegające na wyjaśnieniu okoliczności sprawy, zasięgnięciu opinii osób, które stwierdziły ustanie członkostwa, były przełożonymi wnioskodawcy lub pełniły służbę wraz wnioskodawcą, a w przypadku ustania członkostwa na skutek wykluczenia z ZHP - także po zapoznaniu się z orzeczeniem sądu o wykluczeniu z ZHP.

Czas rozpatrywania wniosku nie może przekroczyć 8 tygodni od dnia jego złożenia. W przypadku przekroczenia czasu rozpatrywania wniosku, wniosek uznaje się za rozpatrzony pozytywnie.

Osoba, której członkostwo ustało na skutek wystąpienia z ZHP albo skreślenia z listy członków ZHP, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

  1. uzyskuje przydział służbowy i nabywa członkostwo,
  2. nabywa prawo noszenia odznak organizacyjnych uzyskanych w okresie przed ustaniem członkostwa,
  3. może wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej komisji stopni, zgodnie z przydziałem służbowym.

Zgodnie z Systemem stopni instruktorskich, przyjętym uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 43/XXXVIII z dnia 2 października 2016 r. (odnośnik: https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-nr-43xxxviii-rady-naczelnej-zhp-z-dnia-2-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-systemu-stopni-instruktorskich) komisje stopni instruktorskich potwierdzają stopnie instruktorskie osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP.

Komisje mogą potwierdzać tylko te stopnie, do których przyznawania są uprawnione. Zatem potwierdzenia stopnia harcmistrza może dokonać komisja chorągwiana. Komisja stopni instruktorskich hufca ma prawo potwierdzać stopień przewodnika oraz podharcmistrza, o ile ma prawo nadawania tego stopnia (obecnie ma, do końca 2019 r.).

KSI przystępuje do procedury potwierdzenia stopni instruktorskich po otrzymaniu kompletu dokumentów kandydata.

W celu potwierdzenia stopnia instruktorskiego komisja uzgadnia z kandydatem sposób uzupełnienia wiedzy na temat zmian w ZHP od czasu ustania członkostwa, w szczególności zmian w Statucie ZHP oraz w systemie metodycznym.

Potwierdzenie stopnia ogłasza w rozkazie właściwy komendant na wniosek KSI. Potwierdzanie stopnia nie może trwać dłużej niż 3 miesiące od złożenia kompletnej dokumentacji do KSI.

Konto

Numer rachunku przeznaczonego wyłącznie do składek członkowskich:

05 1140 1010 0000 5515 0600 1002

 

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.